Om oss

Velkommen til Menigheten Kristen Tjeneste!

 

Vi er der for deg som ønsker et trygt og godt fellesskap, med Jesus i sentrum. Våre arrangementer er åpne for alle interesserte, og du er hjertelig velkommen!

Dersom du er innflytter, kan du komme til oss og oppleve et godt, internasjonalt fellesskap og trygge rammer. Vi stiller ingen krav til tro, men hjelper svært gjerne videre på trosveien.

Barna har egen søndagsskole under gudstjenestene hver søndag, og det er gratis kirkekaffe hver søndag!

Supersøndag arrangeres noen søndager i året. Her har vi spesielt fokus på barn og familier i vårt nærmiljø. Her blir det mye lek og moro, med hoppeslott, aktiviteter og kafé, sang og musikk, og fortellinger om Jesus. Vårt mål et at barna skal bli kjent med Jesus, og friheten i evangeliet.
Ta med venner og kjente til et festlig arrangement!

 

Lederne
Ikke oppgitt Navn
Ikke oppgitt Navn

 

Visjon

Sammen i tjeneste, til tjeneste.

Kristen Tjeneste ønsker å nå ut med evangeliet til alle generasjoner, slik at mennesker blir berørt av, og etterfølgere av Jesus Kristus. Dette gjør vi sammen i et godt felleskap, slik at alle kan være i tjeneste, og  den enkelte blir oppbygd i sin tro.

Samtidig tror vi at det å vise tjenersinn mot våre medmennesker gjenspeiler Guds rike i vår tid. Der av navnet Kristen Tjeneste.

 

Historikk

Menigheten vokste frem gjennom et husfelleskap som startet i 1978 hos Barbro og Trygve Brekke. Barbro og Trygve ledet menigheten fra starten, til de 1.januar 2018 ga lederansvaret over til Gunn Bjørg og Christian Aasland, som i dag er pastorpar i Kristen Tjeneste.

Felleskapet hadde fokus på bønn og lovprisning og en sterk brann til å tjene Jesus. Etter hvert vokste felleskapet, mennesker ble frelst og iveren etter å nå ut med evangeliet vokste.

I 1988 tok menigheten navnet Kristen Tjeneste og i 1990 ble Stiftelsen Kristen Tjeneste opprettet for å ivareta økonomi og forvaltning.

I 2010 ble den et registrert trossamfunn. Menigheten ledes i dag av et lederråd bestående av 9 personer.

Lederrådet ledes av pastor Christian Aasland.

 

Dette tror vi på

Bibelen

Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord og åpenbarer Guds vilje til menneskene. Den ble skrevet av mennesker som var inspirert av Gud, gjennom ledelse av Den Hellige Ånd. Bibelen er selve grunlaget for kristen tro og liv. Fordi den er inspirert av Gud, er den også sann og ufeilbarlig.

2.tim 3:15-17,1 Pet 1:23-25, Heb 4:12
 

Gud

Gud er Skaper og Herre over universet. Han er evig. Gud er dessuten treenig ;  Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd, som alle er likestilte og evige.

1.Mos 1,1 , 1,26
 

Jesus Kristus

Jesus Kristus er Guds Sønn. Han levde et syndfritt liv og ga seg selv som et perfekt offer for alle menneskers synd ved å dø på et kors. Han stod opp fra de døde etter tre dager og proklamere ved det sin seier over synden og døden. Han for så opp til himmelen og sitter nå ved Faderens høyre hånd. En dag kommer han tilbake for å regjere som Kongenes Konge og Herrenes Herre på jorda.

Matt 1:22-23, Joh 1,1-5
 

Mennesket

Mennesket er skapt i Guds bilde og er det ypperste verket i Guds skaperverk. Mennesket valgte derimot av fri vilje å begå synd. Dette skapte et skille mellom Gud og mennesker. Det eneste håp om frelse for mennesker finnes i Jesus Kristus –Guds Sønn.

1 Mos 1:26, Sal 8: 3-6, Rom 3.23
 

Menneskets Frelse

Frelse er Guds gave til mennesket. Mennesket kan aldri gjøre opp for sin synd ved gode gjerninger eller ”egenforbedring”. Bare ved tro på Jesus som Guds tilbud om nåde og tilgivelse kan mennesket bli frelst fra straffen som synden medfører.

Rom 6: 23, Ef: 2: 8-9 , Joh 14:6, Joh 1:12, Rom 10,9-10
 

Evigheten

Gud og Hans ord er evig. Gud har alltid vært og kommer alltid til å være. Menneskene lever også evig. De troende er sikret evig frelse på grunn av Kristi verk på korset. Frelsen opprettholdes av Guds nåde og kraft, ikke av den troendes gjerninger. Den som ikke tror skal derimot gå evig fortapt.

Joh 10,29, 2 Tim 1:12
 

Dåp

Dåp innebærer å begrave det gamle mennesket. I dåpen viser vi at vi er døde og oppstått med Jesus Kristus for å vandre i et nytt liv med Ham. Bibelen beskriver det som en god samvittighetspakt med Gud.

(Rom 6:4)
 

Nattverd

Gjennom å spise brødet og drikke vinen minner vi oss selv på det Jesus har gjort. Samtidig blir vi også delaktige i hans kropp og blod – og dermed også hans død og oppstandelse. (1.Kor 11:24-30).
 

Dåpen i Den Hellige Ånd

Bibelen forteller oss om dåpen i Den Hellige Ånd. Dåpen i den Hellige Ånd vil si at en får kraft til liv og tjeneste for å bringe ut evangeliet.

Apg. 1:8
 

Menigheten

Menigheten er Kristi kropp. Alle troende er en del av den. Kristi Menighet er Kristi kropp. Alle troende er en del av den. Kristi Kropp er både lokal og universell og begrenses ikke til noe spesielt kirkesamfunn eller sammenheng. Vi tror at det er viktig for den enkelte troende å høre til en lokal forsamling.
 

Kristen Enhet

Jesus kommer snart igjen for å hente alle som tror på Ham. Bibelen underviser om at dette skal skje og i forkynnelsen kalles dette for ”bortrykkelsen”. De troende skal bli fridd ut av denne verden for å bli satt over i det fullkomne Guds Rike.

Powered by Cornerstone